Klachtenprocedure

Lees hieronder de klachtenprocedure van B&V Bedrijfshulpverlening B.V.

  1. Klachten over de verrichte dienstverlening dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende dienstverlening schriftelijk te worden gemeld aan B&V Bedrijfshulpverlening. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat B&V Bedrijfshulpverlening in staat is adequaat te reageren. 
  2. Indien een klacht gegrond is, zal B&V Bedrijfshulpverlening de dienstverlening alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
  3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal B&V Bedrijfshulpverlening slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.
  4. Mocht de opdrachtgever een klacht hebben met betrekking tot de dienstverlening van B&V Bedrijfshulpverlening, dan kan deze een klacht indienen ter attentie van de KAM coördinator. Klachten kunnen worden ingediend via e-mail naar info@partnersinveiligheid.nl
  5. B&V Bedrijfshulpverlening zal binnen 5 werkdagen reageren op een ingediende klacht.
  6. Beroep tegen beslissingen met betrekking tot klachten kan worden aangetekend volgens de vastgestelde procedure vermeld in punt 21 van de algemene voorwaarden
  7. Alle ontvangen klachten worden geregistreerd in het kwaliteitssysteem van B&V Bedrijfshulpverlening, onder de klantinformatie.

 

Contact

B&V Bedrijfshulpverlening B.V.

T.A.V. KAM coördinator

info@partnersinveiligheid.nl