Elke werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd in zijn organisatie en welke maatregelen in dit verband zijn genomen.
Artikel 2.5c van het Arbobesluit verplicht het opstellen van een intern noodplan. Dit noemen we het BHV-plan.

Doelstelling

 • Een zodanige, eenduidige inrichting van de gehele BHV-organisatie dat op elke locatie de lokale BHV-organisatie gelijksoortig is ingericht.
 • Elk lid van de BHV-organisatie moet makkelijk inzetbaar zijn op welke locatie dan ook.
 • Voor de medewerkers van de organisatie dienen de gebruiksregels v.w.b. de BHV eenduidig te zijn.
 • Locaties verschillen van elkaar op bouwkundige gronden (kantoren, magazijnen, meetruimtes en werkplaatsen) en kennen hierdoor lokaal maatwerk.

Het BHV-plan moet aan verschillende eisen voldoen. Kernpunten die het product omschrijven zijn:

 • Begrijpbare content
  De BHV-plannen inclusief onderliggende documenten zijn praktijk gericht en niet complex. Er zal d.m.v. stroomschema’s, afbeeldingen en tabbladen eenvoudig en duidelijk zijn om mee te werken
 • Gebruiksvriendelijk
  Het product moet gemakkelijk te gebruiken zijn. De layout en werkwijzen zijn logisch en voelen natuurlijk aan.
 • Toegankelijk
  Het BHV-plan moet voor iedereen en overal,  toegankelijk zijn.
 • Aanpasbaar vermogen
  Wijzigingen in de organisatie zijn simpel in te voeren en vragen een simpele aanpassing in het voorheen ingevulde.
 • Breed inzetbaar
  Het product is effectief binnen de organisatie maar ook binnen de branche.
 • Open advies
  Het advies dat gegeven wordt is niet bindend en open. Het plan laat de gebruiker zelf prioriteiten stellen en laat ruimte open
 • voor maatregelen die bij de organisatie en/of het budget passen.
 • Advies op maat
  Iedere organisatie is anders en dit vraagt om advies op maat. Het plan geeft dit advies op maat.
 • Intelligente inventarisatie BHV-plan
  De checklist kan door zijn digitale vorm de juiste vragen stellen

Stappenplan:

a) Inventarisatie (Startpunt)

Het verzamelen en inventariseren van de benodigde gegevens.

Daar het te realiseren BHV-plan een logisch en onmisbaar instrument ten behoeve van de bedrijfshulpverlening binnen uw organisatie is, zal B&V partners in veiligheid het BHV-plan in samenspraak met u de bedrijfshulpverleningsorganisatie opzetten.

Tijdens deze inventarisatie zal er door één medewerker van B&V partners in veiligheid een rondgang plaatsvinden op uw bedrijf. Tijdens de inventarisatie wordt de noodzakelijke informatie betreffende het gebouw ten aanzien van compartimentering, locatie blus/ EHBO-middelen, draairichting deuren en vluchtroutes in kaart gebracht.

Tevens wordt vanuit deze inventarisatie een advies op maat gegeven over eventuele tekortkomingen van de eisen vanuit de wetgeving (blusmiddelen, aanduidingen, EHBO-middelen).

b) Uitwerken

Het BHV-plan wordt in de Nederlandse taal geschreven, afgestemd op uw organisatie. Onderstaande items zullen voor uw locatie overzichtelijk worden uitgewerkt.

Bij de uitwerking wordt er nadrukkelijk gekeken naar de eisen vanuit de Arbowetgeving. Zo zal de noodzaak van het hebben van een risico-inventarisatie naar boven komen. Verder zal er worden gekeken naar de activiteiten binnen het pand.

In het plan zal rekening worden gehouden met het aantal

BHV’ers, middelen, aanduiding voor de bezoekers wat zij moeten en niet moeten doen bij een calamiteit.

De aanrijdtijd voor de externe hulpverleners wordt ook opgenomen in dit plan.

Het BHV-plan wordt opgebouwd vanuit een vast patroon aan hoofdstukken.

Hoofdstukken:

 1. Doelstelling (onvermijdbare risico’s)
 2. Informatie (brandveiligheidsvoorziening)
 3. Brand en Eerste hulp (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)
 4. Ontruiming (ontruimingsplan)
 5. Plattegronden (aanduiding middelen)
 6. Instructie personeel (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)
 7. Bijlage (sleutelplan, gebruiksaanwijzing brandmeldcentrale)
 8. Opleiding en Oefening (niveau, frequentie)
 9. Plan van aanpak (plan van aanpak)

In de uitwerking van het BHV-plan maakt B&V Partners in Veiligheid gebruik van de richtlijnen, zoals die beschreven zijn in de Arbowetgeving en NTA, mits geëist.

De uitwerking wordt gesplitst in een onderdeel schriftelijke uitwerking en een onderdeel plattegronden.

Schriftelijke uitwerking

In de schriftelijke vastlegging wordt voor uw organisatie duidelijk uitgewerkt wat de taken en verantwoordelijkheden zijn bij een calamiteit, dit geldt voor alle medewerkers (bv receptie, beheerder, technisch coördinator, bedrijfshulpverlener, enz.) van het bedrijf.

Er wordt specifiek uitgewerkt wat de taken zijn van de interne hulpverleningsorganisatie bij een calamiteit.

Ter info: In de uitwerking komt voor uw organisatie ook een specifiek onderdeel ontruiming aan bod. Dit onderdeel is een geheel apart hoofdstuk. Dit onderdeel wordt door de gemeente geëist bij een aanvraag voor de gebruiksvergunning / melding.

Vanuit de schriftelijke vastlegging wordt er ook een “Alarminstructiekaart” ontwikkeld die moet worden opgehangen in de gebouwen. Op deze kaart staat met gebruik van pictogrammen duidelijk in een paar regels aangegeven wat de medewerker en bezoeker moet doen bij: Brand, Eerste hulp en Ontruiming.

Plattegronden

De plattegronden worden per verdieping gemaakt. Doel van deze plattegronden is tweeledig; voor de externe hulpverleners heeft u een gids verplichting en intern moet u bezoekers d.m.v. plattegronden duidelijkheid geven waar deze bij een calamiteit heen kunnen vluchten.

Op deze plattegrond wordt bv aangegeven: schakelkasten t.b.v. elektra, gas, water, brand compartiment scheidingen, nood/ uitgangen, installaties t.b.v. brandmelding, luchtbehandeling, centrale verwarming. Verder wordt er een totaal plattegrond gemaakt van de bouwlagen van de zuivering installaties.

Voor het duidelijk aangeven van deze objecten wordt gebruik gemaakt van de in de nen 1414 geldende normen.

c) Uitvoering

Het BHV-plan wordt geleverd in onderstaande uitvoering:

Ten behoeve van de interne calamiteiten organisatie en externe hulpdiensten zal er 1x DIN A4 ringband voorzien van bedrijfsplattegronden (A3) worden geleverd.

Het door B&V partners in veiligheid geleverde BHV-plan incl. ontruimingsplan wordt in kleur afgeleverd gedrukt op 100 gr papier.

Plattegronden en Ontruimingsplattegronden worden in full color gedrukt op A3 papier.

Desgewenst kan het boek binnen uw huisstijl worden uitgevoerd. (Na aanlevering van logo)

Tijdens het project zal er herhaaldelijk contact worden onderhouden met een vooraf aangestelde contactpersoon/ projectteam waar B&V partners in veiligheid zijn vragen bij kan stellen.

Voor de oplevering van het definitieve BHV-plan wordt er een conceptexemplaar aangeboden welke wordt besproken met één van onze medewerkers.

Na akkoord van uwerzijds wordt het plan definitief gemaakt.

d) Planning

 1. Akkoord van opdrachtgever
 2. Inventarisatie formulier t.b.v. algemene gegevens
 3. Inventarisatie op locatie
 4. Verwerking gegevens
 5. Advies uitbrengen
 6. Uitvoeren advies
 7. Onduidelijkheden ophelderen
 8. Concept oplevering
 9. Bespreken concept
 10. Definitieve oplevering

Aantal “wat te doen bij” en “plattegronden” inventarisatie

Tijdens de inventarisatie bij u op locatie zal er in overleg worden bepaald hoe veel “ontruimingsplattegronden” en “wat te doen bij” kaarten in de locaties worden aangebracht.

De aantallen en de juiste positionering heeft te maken met een aantal factoren zoals: openbare ruimte, hoeveel mensen aanwezig enz.

Offerte