RI&E

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn de meeste bedrijven verplicht een RI&E uit te voeren. Dit betekent dat deze bedrijven een inventarisatie moeten maken van de gevaren die het werk voor de medewerkers met zich mee kan brengen en van de mogelijk daardoor ontstane risico’s en de grootte daarvan (evaluatie), en bepalen of zij wel of niet (volledig) voldoen aan wettelijke bepalingen. Een RI&E is eigenlijk een gevaarsinventarisatie en risico-evaluatie.

De term RI&E dekt eigenlijk niet volledig de lading van wat met de term risico-inventarisatie en –evaluatie bedoelt. Impliciet hoort ook het plan van aanpak in de RI&E te zitten, waarin de verbetervoorstellen zijn opgenomen. Dus wanneer de gevaren geïnventariseerd zijn, bekeken is of deze tot risico’s kunnen leiden, wanneer deze risico’s op hun grootte beoordeeld (geëvalueerd) zijn en vastgesteld is in welke mate aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, is weliswaar letterlijk aan de term risico-inventarisatie en –evaluatie inhoud gegeven, maar is deze niet compleet zolang er nog geen plan van aanpak met verbetervoorstellen is opgesteld.

Het belangrijkste doel van de RI&E is om het management te ondersteunen bij het voeren van een structureel arbobeleid teneinde de aanwezige risico’s te reduceren en de werkomstandigheden te optimaliseren.

Vraag een RI&E op maat aan Lees meer
Offerte