Protocol Veilig trainen binnen de BHV, EHBO en Veiligheidstrainingen


Het bijgevoegde protocol is opgesteld door de alliantie van BHV- en EHBO-opleiders, instructeurs, leden van de BrancheVereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) en certificerende instellingen zoals de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV), Het Oranje Kruis (HOK) en het Rode Kruis (RK). Dit protocol heeft als doelstelling het veilig kunnen herstarten van het praktisch onderwijs binnen de Veiligheidstrainingen met de inachtneming van de door het RIVM gestelde maatregelen.

BHV en EHBO worden gezien als werk. Het is tevens een verplichting vanuit diverse wet- en regelgeving waaraan ieder bedrijf, organisatie of instelling moet voldoen. Daarnaast is het in veel gevallen een vereiste voor het uitoefenen van het beroep. Een goede BHV- en EHBO-organisatie is van cruciaal belang voor de overlevingskansen van een slachtoffer bij ongevallen of onwel wording en wordt tevens geëist de wetgever en verzekeraars. Daarnaast is een aanvullende rol de borging van de bedrijfscontinuïteit middels schade beperkend optreden of ontruiming door de BHV-ers. Het is daarmee noodzakelijk voor de continuering van dagelijkse werkzaakheden binnen instellingen bedrijven en andere organisaties.

RIVM en Rijksoverheid geven aan dat samenkomsten die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties doorgang kunnen vinden indien er 1.5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Door trainingen in aangepaste vorm aan te bieden kan een veilige werkomgeving met geoefende hulpverleners in stand worden gehouden.

Afstandsonderwijs en e-learning wordt momenteel al veelvuldig ingezet maar kan het oefenen en het toetsen van praktische vaardigheden met de daarbij behorende les- en leermiddelen geenszins vervangen. Daarmee is dat voor onze branche niet voor alle trainingstypes een passend alternatief.

Langzaam worden de contouren van de 1,5 meter samenleving inzichtelijk. Met aanpassingen die - met inachtneming van de regelgeving om de veiligheid te kunnen borgen- zijn doorgevoerd in les- en leermiddelen, de didactische werkvormen en groepsgroottes, is het mogelijk om aan de vereiste behoefte voor praktijktrainingen te voldoen. Hiervoor is het noodzakelijk om middels een uniform en breed gedragen protocol in deze behoefte te kunnen voorzien.

Dit protocol is tot stand gekomen met inachtneming van de RIVM richtlijnen. Het protocol sluit tevens aan op publicaties van de SER en rijksoverheid ‘samen veilig doorwerken’ en ‘samen doorbouwen aan Nederland ‘ en reeds eerder gedeponeerde protocollen van de Nederlandse Raad voor Trainingen en Opleidingen, de NRTO.

Uitgangspunten:
- Veiligheid cursisten en personeel opleidingsinstituten en trainingslocaties staan te allen tijde voorop;
- De focus van dit protocol is gericht op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen rondom COVID19;
- Het protocol stelt een kader op hoofdlijnen. Autonome opleidingsinstituten conformeren zich hieraan, maar zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking op detailniveau;
- Het protocol doet geen afbreuk aan gestelde eisen binnen de toets- en eindtermen van certificerende instellingen binnen de branche van Veiligheidstrainingen;

Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor medewerkers en cursisten
● Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot medewerkers en cursisten
● Schud geen handen
● Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
● Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden.
● Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten
● Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiegel wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn.

2. Verantwoording:
Voor de uitvoering van het Protocol Veilig trainen binnen de BHV, EHBO en Veiligheidstrainingen stelt ieder opleidingsinstituut een verantwoordelijke aan. De aangestelde verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de veiligheids- en hygiënemaatregelen binnen de organisatie en stelt daar waar nodig interne procedures op voor de inhoudelijke uitwerking op detailniveau. Daarnaast houdt de aangestelde verantwoordelijke toezicht op de naleving van het protocol en interne procedures.

3. Risicoanalyse:
Voor de totstandkoming van het Protocol Veilig trainen binnen de BHV, EHBO en Veiligheidstrainingen is in aanvulling op de RI&E van de opleidingsinstituten een Risicoanalyse gedaan op het gebied van COVID-19 door de betrokken partijen welke dit protocol hebben opgesteld. Op basis van deze risico’s is vastgelegd voor welke onderdelen van de bedrijfsvoering nadere invulling noodzakelijk is in dit protocol. Indien opleiders zelf nog nieuwe risico’s identificeren dan wordt ervan uitgegaan dat ook hier passende mitigerende maatregelen voor worden getroffen. Onderstaand is de risicoanalyse nader uitgewerkt. Bij de protocollen wordt verwezen naar het betreffende protocolnummer.
A: Informatie voorziening

B: Ontvangst cursisten

C: Schoonmaak

D: Catering en pauzes

E: Lessen

F: In-company lessen


4: Protocol Veilig en trainen binnen de BHV, EHBO en Veiligheidstrainingen
A: Informatie voorziening
B: Ontvangst cursisten
C: Schoonmaak
D: Catering en pauzes
E: Lessen
F: In-company lessen

Protocol 1: Gedragsregels social distancing en hygiëne
Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor medewerkers en cursisten
● Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot medewerkers en cursisten
● Schud geen handen
● Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes
● Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden.
● Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten
● Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiegel wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn.
De borging van wijzigingen in richtlijnen van het RIVM is voorzien middels en link naar de meest actuele informatie op de website van het RIVM. Wijzigingen worden z.s.m. herzien en gecommuniceerd naar medewerkers, docenten, cursisten en opdrachtgevers.
- Voorafgaand aan de training ontvangen de cursisten een aangepaste bevestiging met daarin de gedragsregels social distancing en hygiëne.
- Deze gedragsregels zijn tevens terug te vinden op de homepage van de opleider en eventueel in de nieuwsbrief of socialmedia uitingen.
- Docenten en medewerkers van opleidingsinstituten ontvangen voorlichting en instructie op basis van dit protocol
- Er moet ten alle tijden 1.5 meter afstand gehouden worden van elkaar.
- Het maximale aantal deelnemers per groep is afgestemd op het kunnen borgen van de 1.5 meter afstand en de afmetingen van de lesruimte.
- Ook bij binnenkomst en vertrek moeten cursisten in staat gesteld worden om de juiste afstand tot elkaar te bewaren.
- Ook bij het onderdeel brandbestrijding buiten of op de blusbaan in het oefencentrum dient de 1.5 meter afstand gehouden te worden.
- Verplaatsingen door het gebouw worden beperkt, waardoor cursisten alleen op de noodzakelijke plaatsen komen.
- Toiletgroep mag door maximaal 1 persoon tegelijk worden gebruikt, met inachtneming van de 1.5 meter afstand indien dient te worden gewacht.
- Binnen de opleidingslocatie zijn daar waar noodzakelijk verkeersroutes aangeduid
- Bij meerdere groepen zijn aanvangstijden, eindtijden en pauzes zijn zoveel mogelijk gespreid.
- Medewerkers en docenten en spreken elkaar en cursisten aan op ongewenst gedrag en overtreding van de regels.
- De aangestelde verantwoordelijke zorgt voor handhaving en toezicht op het navolgen van dit protocol en daar waar noodzakelijk aanvullende interne procedures door alle docenten, medewerkers en cursisten

Protocol 2: Betreden oefencentrum en trainingslocatie
- Plaats de hygiëneregels aan de buitenkant van de trainingslocatie, bij de ingang en zorg dat deze binnen worden herhaald in de toiletten, in de lesruimtes, de kantine en rookruimte.
- Bij meerdere groepen zijn aanvangstijden van trainingen zijn zoveel mogelijk gespreid.
- Opdrachtgevers en cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de trainingslocatie met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.
- Cursisten worden voor het betreden van het oefencentrum gewezen op het bewaken van de 1.5 meter afstand.
- Daar waar mogelijk staan deuren open zodat cursisten deze niet hoeven te openen
- Ook bij binnenkomst en vertrek moeten cursisten in staat gesteld worden om de juiste afstand tot elkaar te bewaren.
- Desinfecterende handgel is beschikbaar bij binnenkomst van het oefencentrum en leslokalen.
- Bij binnenkomst in het oefencentrum worden handen gedesinfecteerd.
- In het oefencrentrum dienen voldoende gelegenheden aanwezig te zijn om de handen te kunnen wassen
- Het wassen van de handen geschied conform de daarvoor geschreven richtlijnen.
- Bij het verlaten van de lesruimte, pauzes of toiletbezoek worden handen gewassen en opnieuw gedesinfecteerd
- Cursisten worden opgevangen bij de ingang en begeleid naar de lesruimte en hierbij gewezen op de huisregels en looproutes.
- Cursisten krijgen een vaste zitplaats in het leslokaal aangewezen.
- Voor aanvang van de training wordt gecontroleerd of er cursisten aanwezig zijn met gezondheidsklachten; hoesten, niezen, verkouden, koorts of zieke indruk.
- Elke training start met een veiligheidsinstructie aangevuld met de hygiënemaatregelen.
- Medewerkers en docenten spreken elkaar en cursisten aan op ongewenst gedrag en overtreding van de regels.
- De aangestelde verantwoordelijke zorgt voor handhaving en toezicht op het navolgen van dit protocol en daar waar noodzakelijk aanvullende interne procedures door alle docenten, medewerkers en cursisten.

Protocol 3: Pauzes en catering
- Bij meerdere groepen worden pauze tijden worden gespreid.
- Cursisten worden aangestuurd door de instructeur en gewezen op de looproutes en hygiëne voorschriften.
- Ook bij binnenkomst en vertrek moeten cursisten in staat gesteld worden om de juiste afstand tot elkaar te bewaren.
- Bij aanvang van de pauzes worden de handen gewassen
- Indeling van de kantine is gemaakt met inachtneming van de 1.5 meter.
- In de kantine zijn de RIVM maatregelen zichtbaar aangebracht.
- Pauzeren in de lesruimte kan drukte in de kantine en verkeersbewegingen voorkomen.
- Toilet groep mag door maximaal 1 persoon tegelijk worden gebruikt, met inachtneming van de 1.5 meter afstand indien dient te worden gewacht.
- Ook buiten en in de rookruimte is voorzien in de 1.5 meter afstand en zijn de RIVM maatregelen zichtbaar aangebracht.
- Cursisten kunnen voorzien in hun eigen lunchpakket
- Wanneer het opleidingsinstituut een lunch verstrekt beschikt het over een interne catering procedure op basis van de RIVM hygiëne richtlijnen.
In algemene zin voorziet deze procedure in:
- Uitvoering van de lunch met inachtneming van de 1.5 meter.
- Het verstrekken van de als lunchpakket of contactloze buffetvorm
- Toezicht op naleving van de voorschriften
- Medewerkers en docenten en spreken elkaar en cursisten aan op ongewenst gedrag en overtreding van de regels.
- De aangestelde verantwoordelijke zorgt voor handhaving en toezicht op het navolgen van dit protocol en daar waar noodzakelijk aanvullende interne procedures door alle docenten, medewerkers en cursisten.

Protocol 4: Schoonmaak
- Het opleidingsinstituut beschikt over een interne schoonmaak procedure op basis van de RIVM hygiëne richtlijnen:.
In algemene zin voorziet deze procedure in:
- Het reinigen en/of desinfecteren van tafels, stoelen en les en leermiddelen voorafgaand en na afloop van een training.
- Het beschikbaar zijn van oppervlakte desinfectiemiddel in de lesruimtes en toiletten.
- Het gedurende de lesdag reinigen en/of desinfecteren van contactoppervlakte zoals deurknoppen en trapleuningen.
- Het reinigen van alle leer- en hulpmiddelen na gebruik door een cursist. Eerste hulpmiddelen maar ook de brandblussers etc.
- De schoonmaak voorschriften van de fabrikant van de reanimatiepop van het merk en type waarover het opleidingsinstituut beschikt.
- Borging op aantoonbaarheid van frequentie en uitvoering schoonmaakwerkzaamheden.
- Medewerkers houden toezicht op naleving van de voorschriften.
- Medewerkers en docenten en spreken elkaar en cursisten aan op ongewenst gedrag en overtreding van de regels.
- De aangestelde verantwoordelijke zorgt voor handhaving en toezicht op het navolgen van dit protocol en daar waar noodzakelijk aanvullende interne procedures door alle docenten, medewerkers en cursisten.

Protocol 5: Les en leermiddelen en lesinhoud
- Het protocol doet geen afbreuk aan de gestelde eisen binnen de toets en eindtermen van certificerende instellingen binnen de Veiligheidstrainingen branche.
- Cursist moet zijn competenties aantoonbaar maken voor de docent zodat certificering volgens de richtlijnen kan worden verstrekt.
- Daar waar mogelijk zal een combinatie van e-learning en praktijkleren (blended learning) worden toegepast.
- Cursisten krijgen een vaste plaats aangewezen in de lesruimte waar zij telkens naar toe terug keren
- Het maximale aantal deelnemers per groep is afgestemd op het kunnen borgen van de 1.5 meter afstand en de afmetingen van de lesruimte.
- Bij verschillende handelingen, zoals blussen of reanimatie, is het verplicht handschoenen te dragen. Deze worden direct na de oefening weg gegooid.

BHV brand en ontruiming:
- Ook bij het onderdeel brandbestrijding buiten of op de blusbaan in het oefencentrum of de uitvoering van een scenario training of ontruimingsoefening dient de 1.5 meter afstand gehouden te worden.
- Ontruiming kan middels table-top of via digitale middelen op aanwijzingen van de cursist worden behandeld.

EHBO, eerste hulp en reanimatie en AED
- De tijdelijke reanimatie richtlijnen maken onderdeel uit van de lesinhoud, maar conform het gestelde in de adviezen van de Nederlandse Reanimatie Raad dient ook de reguliere reanimatie inclusief de beademing te worden beoefend.
- Reanimatie kan veilig uit gevoerd worden middels schoonmaak, desinfectie en onderhoud conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad en fabrikant van de reanimatiepop.
- Levensreddende handelingen zoals verslikking of stabiele zijligging worden niet geoefend op elkaar maar op speciaal daarvoor geschikte oefenpoppen.
- Het aanleggen van verbanden wordt geoefend op de eigen arm of been. Ook kan worden geoefend op een oefenarm. Hierbij is het dragen van wegwerphandschoenen verplicht. Verbandmiddelen worden per deelnemer verstrekt en na gebruik weggegooid.
- Bij praktijkoefeningen worden de handelingen uitgevoerd in meerdere praktijkstations en kleine groepjes met meerdere reanimatiepoppen of oefenmiddelen. 1 cursist per praktijkstation voert de handelingen uit, de rest blijft op 1.5 meter afstand en geeft feedback.
- Les en leermiddelen worden voorafgaand en na afloop van de les gedesinfecteerd
- In de lesruimtes is oppervlaktedesinfectiemiddel beschikbaar
- Medewerkers en docenten en spreken elkaar en cursisten aan op ongewenst gedrag en overtreding van de regels.
- De aangestelde verantwoordelijke zorgt voor handhaving en toezicht op het navolgen van dit protocol en daar waar noodzakelijk aanvullende interne procedures door alle docenten, medewerkers en cursisten.

Protocol 6: In-company lessen
- De hygiënische maatregelen zijn een verlegde verantwoording van de klant op zijn bedrijfslocatie die het opleidingsinstituut voorafgaand aan de training verifieerd middels een intake checklist
- Naast de intake wordt tevens een LMRA uitgevoerd. Als uit de LMRA blijkt dat niet aan de richtlijnen kan worden voldaan, dan vindt geen doorgang van de training plaats.
- Alle voorgaande protocollen zijn ook van toepassing voor in-company trainingen
- Voorafgaand aan een in-company stemt het opleidingsinstituut met de betreffende klantlocatie af dat de veiligheid van medewerkers en cursisten kan worden gegarandeerd en gewerkt kan worden volgende de RIVM-richtlijnen.
- Ook dient het maximale aantal deelnemers van de training op basis van de afmetingen van de lesruimte en met inachtneming van de 1.5 meter te worden bepaald.
- Het opleidingsinstituut bespreekt daar waar noodzakelijk de inhoud van het protocol met de opdrachtgever.
- Medewerkers en docenten en spreken elkaar en cursisten aan op ongewenst gedrag en overtreding van de regels.
- De verantwoordelijke zorgt voor handhaving en toezicht op het navolgen van dit protocol en daar waar noodzakelijk aanvullende interne procedures door alle docenten, medewerkers en cursisten.
Offerte